Obchodní podmínky

Příjem a vyřízení objednávky

Objednávka Kupujícího je návrhem Kupní smlouvy a samotná Kupní smlouva je uzavřena doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem, tedy závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Tímto okamžikem vzniká mezi Kupujícím a prodávajícím smluvní vztah, tedy vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamačními podmínkami a projevuje tak s nimi souhlas. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamační řádem. Na tuto skutečnost je Kupující před odesláním objednávky upozorněn. 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Druhy dopravy

Osobní odběr – vlastní doprava.
Objednávku je možné vyzvednout tentýž den na adrese prodejny za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat o datu, kdy je možné objednané zboží na prodejně vyzvednout. Objednávky lze vyzvedávat pouze v pracovní době, která je uvedena na webových stránkách našeho obchodu. Mimo pracovní dobu lze zboží vyzvednout pouze po individuální dohodě.

Doprava do místa určení Prodávajícím.

Pokud o to Kupující projeví zájem, bude mu zboží dopraveno Prodávajícím na určenou adresu. Cena takové dopravy je uvedena na webových stránkách a Kupující je o její ceně informován při objednávce, v kroku „způsob dopravy“. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. V případě, že se jedná o zásilku nadměrných rozměrů, bude cena stanovena individuálně. Na tuto skutečnost je Kupující upozorněn při objednávce, zde je také definováno, co je považováno za nadměrnou zásilku. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena.

Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání

Záruka

Při převzetí zboží na prodejně obdrží Kupující od Prodávajícího daňový doklad. Zároveň pak podepíše předávací protokol, kde potvrdí svým podpisem, že převzal zboží v pořádku a bez závad. Záruční lhůta začíná datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

V případě, že zboží bude dopraveno Prodávajícím na určené místo, podepíše Kupující Předávací protokol při převzetí na místě určení. Pokud Prodávající bude na místě realizovat i stavbu, podepíše se Předávací protokol jednak při převzetí zboží jako takového, tak i po dokončení stavby – tedy po dokončení realizace stavby.

Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

Právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy

Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od Kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být, s přihlédnutím na okolnosti, prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od Kupní smlouvy Kupující nemá, v případě smluv:

  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více dodávek. 
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:
Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

Jak zásilku připravit:
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. 
Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

předplatba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
dobírka - cenu objednaného zboží uhradíte přepravci při převzetí zboží a to v hotovosti.
osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru.

Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.
Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).